ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 05/05/2021 |
การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแท่งปะการังเทียม

   - การประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอถอนสถาพและขออนุญาตใช้ประโยชน์แปลง "ทุ่งม่วงงาม"

   - การประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอถอนสถาพและขออนุญาตใช้ประโยชน์แปลง "ป่าสนสร้อย"

   - แผนพัฒนาหมู่บ้าน

   - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลในอ่าวปากนคร

   - โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

♦ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางลงวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางลงวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางลงวินัย พ.ศ. 2558

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

 

♦ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566

   - นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ องค์กรปลอดการทุจริตและการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ ของกานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของอข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

 

♦ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และองค์กรปลอดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององคืการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครอง ปีที่ 4

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าว "อบจ.นศ.ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีที่ 5"

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น ปีที่ 6

   - แนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   - โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

♦ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

   - การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2566

   - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566

   - รายงานประเมิณความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565

   - รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

   - แผนการประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   - ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

   - ประกาศองค์การบริหาร่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหาส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

 

♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

   - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

   - นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

   - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าว "อบจ.นศ.ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีที่ 6"

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครอง ปีที่ 5

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

   - โครงการจัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจำบ้าน

   - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

   - โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

   - แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

   - แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

   - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 ♦ แผนป้องกันการทุจริต

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 12 เดือน

   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รอบ 6 เดือน

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2566 - 2570)

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

♦ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

   - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566

    - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565

   - รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   - รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)