ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 03/05/2021 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

œ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      - ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล

      - แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

œ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

   ประเภทบริหารท้องถิ่น

      - นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น – ระดับสูง)

   ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

      - นักบริหารงานการเกษตร (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารบริหารงานการศึกษา (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารงานประปา (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ระดับต้น – ระดับสูง)

      - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น – ระดับสูง)

   ประเภทวิชาการ

      - เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

      - ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักเทคนิคการแพทยฺ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักจัดการงานช่าง(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

      - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักผังเมือง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

      - นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

      - นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

      - นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

      - พยาบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - วิศวกรเครื่องกล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - วิศวกรโยธา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - วิศวกรไฟฟ้า(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - วิศวกรสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

      - สถาปนิก(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

   ประเภททั่วไป

      - โภชนากร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.เภสัชกรรม(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.เวชกรรมฟื้นฟู(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

      - จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.การเงินและบัญชี(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.การคลัง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.จัดเก็บรายได้(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.ทันตสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.ประปา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.ประมง(ปฏิบัติการ-อาวุโส)

      - จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.พัสดุ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.รังสีการแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.วิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

      - จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

      - จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.สัตวบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.สาธารณสุข(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

      - นายช่างเขียนแบบ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - นายช่างเครื่องกล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - นายช่างไฟฟ้า(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - นายช่างผังเมือง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - นายช่างภาพ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - นายช่างศิลป์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - นายช่างสำรวจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - พยาบาลเทคนิค(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

      - สัตวแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

   ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการสอน

      - สายงานนิเทศการศึกษา

      - สายงานบริหารสถานศึกษา

 

œ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      - สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

      - สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 (1ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)

      - โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

      - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      - ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกจากราชการ พ.ศ. 2558

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบ การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

      - จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถูกลงโทษ เพราะละทิ้งงานและใช้คอมพิวเตอร์ราชการติดตามตลาดหุ้น)

      - จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยักยอกเงินแต่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ ผิดวินัยระดับใด)

      - จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รักษา "เกียรติและวินัย" ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกออกจากราชการได้)

      - จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มีพฤติกรรมฉันชูสาว แม้ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนผิดวินัยร้ายแรง)

      - จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำรวจเล่นไฮโล อาญาลงโทษปรับ แต่วินัยถึงขั้นไล่ออก)

      - จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้อุปกรณ์สำนักงานถ่ายภาพลามก เมื่อภาพหลุดไม่พ้นต้องรับผิดวินัยอย่างร้ายแรง)

      - จดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มีพฤติกรรมฉันชูสาว แม้ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนผิดวินัยร้ายแรง

      - รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

œ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการประจำปีงบประมาณ2564

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558

       - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

       - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

      - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

 

œ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     - รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

     - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

     - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2565 

      - สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564

      - สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2563

      - สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

      - สรุปผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

      - รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564

     - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564

     - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564

     - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564

     - สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

     - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

     - รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)