ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27/04/2021 |
คู่มือประชาชน

- การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณ๊ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

- การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

- การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำภารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจำภารโรง โรงเรียน และกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ถ่ายโอน))

- การขอรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราวภารโรงโรงเรียนลูกจ้างประจำภารโรงโรงเรียนถ่ายโอนและกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองว่วนท้องถิ่น(ถ่ายโอน)

- การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การขอรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

- การขอรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราวภารโรงดณงเรียนลูกจ้างประจำภารโรงโรงเรียนถ่ายโอนและกรณีลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ถ่ายโอน) ถึงแก่กรรมเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

- การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำภารโรง โรงเรียน ลูกจ้างประจำภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ถ่ายโอน)

- การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)