ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19/06/2020 |
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

>>> คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1990/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติม ระยะที่ 4 (ลว. 14 มิ.ย. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1886/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติม ระยะที่ 3 (ลว. 2 มิ.ย. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1871/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติม ระยะที่ 3 (ลว. 31 พ.ค. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1671/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย(เพิ่มเติม) (ลว. 16 พ.ค. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1600/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ลว. 8 พ.ค. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1599/2563 เรื่อง ตั้งศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 8 พ.ค. 63)<<<

>>> คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 1549/2563 เรื่อง การควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการกำหนดม าตรารผ่อนคลาย (ลว. 2 พ.ค. 63)<<<

>>>คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1526/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 30 เม.ย. 63)<<<

>>>หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.2/ว 2279 ลว 20 เม.ย.63 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1290/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 16 เม.ย. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1278/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 15 เม.ย. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1242/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ลว. 12 เม.ย. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1227/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ลว. 9 เม.ย. 63)<<<

>>> คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1170/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ลว. 3 เม.ย.. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1169/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019(COVID-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช(ฉบับที่ 4/2563) (ลว. 3 เม.ย. 63)<<<

>>>คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1149/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (ลว. 2 เม.ย. 63)<<<

>>>ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 3)<<<

>>>ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช(เพิ่มเติม)<<<

>>>ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช<<<


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)