ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 14/05/2020 |
อบจ.นศ.ดำเนินมาตรการป้องกัน ยับยั้ง COVID-19

 

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>การประชุมหารือเพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด - 19<<<

>>>การประชุม ปรึกษาหารือในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและร่วมระดมความคิดและวิธีการดำเนินการ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด Covid-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช<<<

>>>ชุดปฏิบัติการรณรงค์ของ อบจ.นศ. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ข้อแนะนำการป้องกันตนเอง ย้ำสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ยับยั้งเชื้อโวรัสโควิด - 19<<<

>>>การประชุมหารือเพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช<<<

>>>การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)<<<

>>>การประชุมและรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช<<<

>>>การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช<<<

>>>งดการให้บริการพื้นที่ การให้บริการรวมกลุ่มทำกิจกรรมในสวนสาธารณะ ร.9<<<

>>>การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโรค โควิด 19 ทั่วทั้งพื้นที่อาคารศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช<<<

>>>การประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับการรับมือโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)<<<

>>>อบจ.นศ. และเจ้าหน้าที่ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั่วทั้งพื้นที่อาคารสำนักงาน อบจ.นครศรีธรรมราช<<<

>>>การประชุมชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563<<<

>>>การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช คั้งที่ 3<<<

>>>อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง<<<

>>>อบจ.นครศรีธรรมราช ขอปิดให้บริการในการใช้สนามกีฬาที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.นครศรีธรรมราช<<<

>>>อบจ.นครศรีธรรมราชตั้งงบประมาณด่วน จัดหาซื้อเครื่อง PCR หาเชื้อไวรัส COVID-19<<<

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)