หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13/12/2008 |
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


 

นายชำนาญ   เอียดแก้ว
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
นายชำนาญ   เอียดแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 


 

นายมนูญ ศิริธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
 
     

นางอุทุมพร   บุญชุม
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายสุธรรม   อินทร์ทองคำ
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางจุตติ  ชมชื่น
  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

     
นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์
ผู้อำนวยการกองครัง
นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุจิน  กาพย์เกิด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
     
 

นายวราวุธ   หมีเฟื่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประหยัด เสนา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     

 

 
นายองอาจ จตุกาญจน์
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
 นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 
     
     

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ