ทำเนียบผู้บริหาร วันที่ 13/12/2008 |

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระหว่างวันที่ถึงวันที่
1  นายประทีป     วาระเพียง  17 ธ.ค.2540 - 30 พ.ย.2541
2  นายวินัย         ผลรัตนไพบูลย์    9 ธ.ค.2541 - 15 ก.พ.2543
3  นายวิฑูรย์       เดชเดโช  15 ก.พ.2543
4  นายวิฑูรย์       เดชเดโช  14 มี.ค.2547 - 13 มี.ค.2551
5  นายวิฑูรย์       เดชเดโช  20 เม.ย.2551 -  1 ธ.ค.2552

6

 นายพิชัย         บุณยเกียรติ  24 ม.ค.2553 - 26 ธ.ค. 2556

7

 นายมาโนช      เสนพงศ์  23 ก.พ. 2557 

 

 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระหว่างวันที่ถึงวันที่
1  นายละม้าย           เสนขวัญแก้ว  16 ธ.ค.2540 - 1 ธ.ค.2541
2  นายพิชัย              บุณยเกียรติ   8 ธ.ค.2541 - 23 ธ.ค.2542
3  นายสายัณห์          ยุติธรรม  15 ก.พ.2543 - 4 ก.พ.2547
4  นายธวัชชัย           ทองอ่อน  26 ก.ค.2547 - 13 มี.ค.2551
5  ว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์    สุวรรณโอภาส  20 เม.ย.2551 - 2555
6  นายมนตรี             รักษ์ศรีทอง  24 ก.ย.2555- ปัจจุบัน

 

 

 

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ระหว่างวันที่ถึงวันที่
1  นายวันชัย          ทรัพย์รุ่งเรือง  22 ธ.ค. 2540 - 11 ม.ค. 2541
2  นายจิต              สมหวัง  12 พ.ค. 2541 - 9 พ.ค. 2542
3  นายวันชัย          ทรัพย์รุ่งเรือง  10 พ.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543
4  นายแหลมทอง    ประยงค์  1 ต.ค. 2543 - 8 ต.ค. 2544
5  นายประเสริฐ       เอกก้านตรง  11 ธ.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545
6  นายสุรชัย           ยิ้มเกิด  1 พ.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547
7  นายราชพร         ทีปรัตนะ  16 ม.ค. 2548 - 2554
8  นายสนั่น            ศิลารัตน์  28 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ