โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 13/10/2012 |
 
นายมนตรี รักษ์ศรีทอง
ประธานสภา อบจ.นศ.
 
 
นายวัชระ ถาวรพราหมณ์
รองประธานสภา อบจ.นศ. คนที่ ๑
 
นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์
เลขานุการสภา อบจ.นศ.
นางอวยพรศรี เชาวลิต
รองประธานสภา อบจ.นศ. คนที่ ๒
   

สมาชิกสภา อบจ.นศ. ๔๒ คน
 
   
อำเภอเมือง
นายจรัญ คงกิ้ม
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๑
นายศักดิ์หทัย สมุทรอัษฎงค์
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๒
นายอำนาจ ไกรนุกูล
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๓
นายวัชระ ถาวรพราหมณ์
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๔
นางสุภาพ ขุนศรี
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๕
นายวิฑูรย์ ตรีตรง
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๖
นายสมชาย เกตุชาติ
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๗
 
อำเภอทุ่งสง
นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล
อำเภอทุ่งสง เขต ๑
นายสุรเชษฐ์ รัตนพันธ์
อำเภอทุ่งสง เขต ๒
นายมนตรี รักษ์ศรีทอง
อำเภอทุ่งสง เขต ๓
นายยุทธนา รัตนพันธ์
อำเภอทุ่งสง เขต ๔
อำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ
นายสุชาติ พิมเสน
อำเภอท่าศาลา เขต ๑
นางอวยพรศรี เชาวลิต
อำเภอท่าศาลา เขต ๒
นายอภิชาติ ปะหนะ
อำเภอท่าศาลา เขต ๓
นายจักรกฤช บริรักษ์
อำเภอนบพิตำ เขต ๑
อำเภอปากพนัง
นายขวัญชัย รอดมณี
อำเภอปากพนัง เขต ๑
นายพีรพงศ์ ปรีชานนท์
อำเภอปากพนัง เขต ๒
 
- ว่าง -
 
อำเภอฉวาง อำเภอหัวไทร
นายจิตรธรรม บุญญาธิการ
อำเภอฉวาง เขต ๑
นายกระวี หวานแก้ว
อำเภอฉวาง เขต ๒
นายทรงไทย วิทวุฒิศักดิ์
อำเภอหัวไทร เขต ๑
นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์
อำเภอหัวไทร เขต ๒
อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์
นายธีรพงษ์ เพิ่ม
อำเภอทุ่งใหญ่ เขต ๑
นายจอมไกร สวัสดิวงศ์
อำเภอทุ่งใหญ่ เขต ๒
- ว่าง -
 
 
- ว่าง -
อำเภอชะอวด อำเภอสิชล
นายชัยรัตน์ รัตนมาศ
อำเภอชะอวด เขต ๑
ว่าง
 
 
นายสมหมาย ชลสินธุ์
อำเภอสิชล เขต ๑
นายวิโรจน์ ขับกล่อมส่ง
อำเภอสิชล เขต ๒
อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอบางขัน อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- ว่าง -
 
นางสาวรจนา จันทร์เพ็ญ
อำเภอบางขัน เขต ๑
ว่าที่ร้อยโทสนั่น พิบูลย์
อำเภอจุฬาภรณ์ เขต ๑
นายเสน่ห์ แก้วจันทร์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เขต ๑
อำเภอพิปูน อำเภอพระพรหม อำเภอขนอม อำเภอพรหมคีรี
นางสาวสุทธินี บุญประดิษฐ์
อำเภอพิปูน เขต ๑
นางสาวจินตนา ขุนอินทร์
อำเภอพระพรหม เขต ๑
นายวิสาขะ ขนอม
อำเภอขนอม เขต ๑
นายอุดมศักดิ์ นวลนุช
อำเภอพรหมคีรี เขต ๑
อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา อำเภอช้างกลาง
นายสมพร  ลอยลม
อำเภอเชียรใหญ่ เขต ๑
นายโกศล คงกระพันธ์
อำเภอนาบอน เขต ๑
นายพิทยา ชุมภูทอง
อำเภอลานสกา เขต ๑
นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
อำเภอช้างกลาง เขต ๑

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ