โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 13/10/2012 |
 
นายมนตรี รักษ์ศรีทอง
ประธานสภา อบจ.นศ.
 
 
นายเสน่ห์   แก้วจันทร์
รองประธานสภา อบจ.นศ. คนที่ ๑
 
นางอวยพรศรี   เชาวลิต
รองประธานสภา อบจ.นศ. คนที่ 2
 
 

   

   นายอภิชาต   ปะหนะ
 เลขานุการสภา อบจ.นศ.

 

สมาชิกสภา อบจ.นศ. ๔๒ คน
 
   

                                                                    อำเภอเมือง

นายจรัญ คงกิ้ม
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๑
นายศักดิ์หทัย สมุทรอัษฎงค์
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๒
นายอำนาจ ไกรนุกูล
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๓
- ว่าง -
 
- ว่าง -
 
นายวิฑูรย์ ตรีตรง
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๖
นายสมชาย เกตุชาติ
อำเภอเมืองนครศรีฯ เขต ๗
 

                                                                     อำเภอทุ่งสง

- ว่าง - 
 
นายสุรเชษฐ์ รัตนพันธ์
อำเภอทุ่งสง เขต ๒
นายมนตรี รักษ์ศรีทอง
อำเภอทุ่งสง เขต ๓
นายยุทธนา รัตนพันธ์
อำเภอทุ่งสง เขต ๔

                                           อำเภอท่าศาลา

       อำเภอนบพิตำ
นายสุชาติ พิมเสน
อำเภอท่าศาลา เขต ๑
นางอวยพรศรี เชาวลิต
อำเภอท่าศาลา เขต ๒
นายอภิชาติ ปะหนะ
อำเภอท่าศาลา เขต ๓
- ว่าง - 

                                                                  อำเภอปากพนัง

นายขวัญชัย รอดมณี
อำเภอปากพนัง เขต ๑
นายพีรพงศ์ ปรีชานนท์
อำเภอปากพนัง เขต ๒
- ว่าง -
 

                              อำเภอฉวาง

                              อำเภอหัวไทร

นายจิตรธรรม บุญญาธิการ
อำเภอฉวาง เขต ๑
- ว่าง -
นายทรงไทย วิทวุฒิศักดิ์
อำเภอหัวไทร เขต ๑
นายทรงวุฒิ หมื่นราษฎร์
อำเภอหัวไทร เขต ๒

                         อำเภอทุ่งใหญ่

                         อำเภอร่อนพิบูลย์

นายธีรพงษ์ เพิ่ม
อำเภอทุ่งใหญ่ เขต ๑
- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -

                           อำเภอชะอวด

                              อำเภอสิชล

นายชัยรัตน์ รัตนมาศ
อำเภอชะอวด เขต ๑
ว่าง
 
นายสมหมาย ชลสินธุ์
อำเภอสิชล เขต ๑
 
นายวิโรจน์ ขับกล่อมส่ง
อำเภอสิชล เขต ๒

     อำเภอถ้ำพรรณรา

     อำเภอบางขัน

     อำเภอจุฬาภรณ์

  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -
นายเสน่ห์ แก้วจันทร์
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เขต ๑

       อำเภอพิปูน

       อำเภอพระพรหม

       อำเภอขนอม

       อำเภอพรหมคีรี

นางสาวสุทธินี บุญประดิษฐ์
อำเภอพิปูน เขต ๑
นางสาวจินตนา ขุนอินทร์
อำเภอพระพรหม เขต ๑
นายวิสาขะ ขนอม
อำเภอขนอม เขต ๑
นายอุดมศักดิ์ นวลนุช
อำเภอพรหมคีรี เขต ๑

         อำเภอเชียรใหญ่

         อำเภอนาบอน

         อำเภอลานสกา

         อำเภอช้างกลาง

นายสมพร  ลอยลม
อำเภอเชียรใหญ่ เขต ๑
นายโกศล คงกระพันธ์
อำเภอนาบอน เขต ๑
- ว่าง -
- ว่าง -

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ