กองคลัง วันที่ 05/11/2014 |
กองคลัง

 

 

นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์
นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายการเงิน


 

นางอารีย์ ทองจันทร์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสุชัญญา   สุขเอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางฐิติมา จินดานคร
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอรพิน คำแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุวรัตน์   คหะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

นางสาวนาถอนงค์   แก้วจำรัส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางวัชรี   มูสิกสังข์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

      
  นางอารีย์   สนธิเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

           

ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรับ - เบิกจ่ายเงิน และนําส่งเงิน

- งานอุดหนุนและเงินจัดสรร

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายการบัญชี


 

 
- ว่าง -

  

นางกนกพร   ชลารัตน์
นักบริหารงานการคลัง ระตับต้น
หัวหน้าฝ่ายการบัญชี


นักวิชาการเงินและการบัญชี

 นางสาววินัฏตา   สุวรรณพงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางพัชรี  คงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

  

         
          

  

นางดรุณี บัวทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุพิศ มีชู
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายการบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบัญชี

- งานสารสนเทศการคลัง

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้


 

 
- ว่าง -

นางสาวอมรรัตน์   คงบุญแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ

นางจรัสศรี บัวจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสิริเทพ  เธียรลีลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

 

นางสาวนงค์ลักษณ์    แสนเดช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวฐิติมา   สวนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเกษร   คชเชนทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอัญชลี   พรหมมาศ
เจ้านักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน  
 

ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานจัดเก็บรายได้

- งานพัฒนารายได้

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ


- ว่าง 

นางชฎาพร   เสนา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ

นางสาวกาญจนา  แก้วกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเกษร  สันตยานนท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

นางสาวเนาวรัตน์   เศรษฐกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุชิรา   เรืองช่วย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นางสมพร   ทองเกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววันดี   มณฑารักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

     

นางกรรณิการ์   กาญจนมิตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

   

ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบสำคัญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานตรวจสอบฎีกา

- งานตรวจสอบใบสําคัญ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ


 

  

  

นางปาญชญา   ชนะศักดิ์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ

นางกุลทิพา  มหาสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

นางอำนวย   กาญจนาศิริวัฒน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ  

นางจรีย์  ลิขิตธรรมวาณิช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  

 

  

 

 นางอัมพร   เกื้อกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 นางสาวสุดารัตน์   สุขชนะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

 

 

 

ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบําเหน็จบํานาญ

- งานสวัสดิการ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


งานธุรการ


 

นางสาวทศพร   รัตนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวรารัตน์   เอี่ยมสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปฏิญญากร   การะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานธุรการและสารบรรณ

- งานการพัสดุ

- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ