กองแผนและงบประมาณ วันที่ 05/11/2014 |
กองแผนและงบประมาณ

นางจุตติ  ชมชื่น

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองกองแผนและงบประมาณ

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

 

นางสาวนฤมล กาญจนภักดิ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวอิฐติยากร ทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุวุฒินันท์  คิดใจเดียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
   
 

นางอนงค์รดี เต็มรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวศิริพร โสภาพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- งานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานประสานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการจัดทําแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ฝ่ายงบประมาณ

นางนันท์ธนัส  จันทร์ภักดี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางสาวณปภัช  รัตนภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวโสวรถ ชูแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนทีภรณ์  ศิขิวัตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- งานโอนเงินงบประมาณ แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- งานโครงการเงินอุดหนุนฝ่ายติดตามและประเมินผล

 

      นางสาวเสาวลักษณ์   กุณฑล       
         นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
     หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมิณผล    

นางสาวจิตติมา สวัสดิสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางรัชนีวรรณ  คงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
     

นางสาวฤดีรัตน์ ภัทรพูนทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   

ฝ่ายติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานตรวจติดตามการดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- งานประเมินผลโครงการ


ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ

นายสมชาย แก้วสังข์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรพีพร  คงด้วง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพิสิฐ  อุดโหล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศศินันท์  ถ้วยทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวขวัญจิตร์  คงเพ็ง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายนำชาติ อนุกูลสัมพันธ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
นางอุมาภรณ์ ภิรมย์รักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาววันทนา สุขแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายสรศักดิ์ ภิญโญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

- งานสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

- งานส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

- งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง


ฝ่ายสาธารณสุข

นายผนึก ริวรรณ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
นายอุทัย  บุญรอดชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน
 
                                
                                    นายนิติธร   ช่วยเกื้อ
                               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน

 


งานฝ่ายสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานส่งเสริมสาธารณสขุ

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ฝ่ายงานธุรการ

 

 

นางสุภารัตน์ บุญชู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฏฐ์ปาตี ไพจิตรวิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานธุรการและสารบรรณ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

นางสาววลียา เกษราพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 นายกฤษณ์ชาณัฏฐ์  ศรีทันเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

-  งานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ (Database MIS)

- งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด

- งานประกอบ ติดตั้ง ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์

- งานระบบเครือขายสารสนเทศ

 

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ