กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ วันที่ 05/11/2014 |
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

     - งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

     - งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

     - งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานงบประมาณ

     - งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานประชาสัมพันธ์

     - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

     - งานสถิติข้อมูล

     - งานสารสนเทศ

     - งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)