สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 03/11/2014 |
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ฝ่ายกิจการสภา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - การประชุมกรรมการต่างๆของคณะผู้บริหาร

     - การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหาร

     - งานระเบียบการทะเบียนประวัติ

     - งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการประชุม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - การประชุมกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม

     - การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถาม ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 433 Today
» 376 Yesterday
» 983 Week
» 1801 Month
» 1801 Year
» 1801 Total
Record: 433 (10.08.2022)
(IT CENTER)