สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 03/11/2014 |
สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช

 

 

นายโสภณ พานิช
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอุทุมพร บุญชุม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภลัคน์ กองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอุทัยทิพย์ ชัยสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

    นางณัฐดา  ทองนอก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

  

  

  

นางสาวอนงค์นาฏ  จันทร์อุดม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนพรัตน์  ณรงค์รัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเกษมสุข   แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุธิรา แก้วสองเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

นางเพ็ญนภา ชุมเปีย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอรสา  จำนงลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวัฒถาพร วรรณศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานธุรการสารบรรณกลาง
- งานบริหารทั่วไป
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่น
- งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

        ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

   

       

นายจตุรงค์ กุลพร้อม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 

นายสมมิตรชัย ไพศาล
นิติกรชำนาญการ

นายสุชีพ อินทร์จันทร์
        นิติกรชำนาญการ        

    นางสาวจิราพร  กันไพเราะ
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

 


 

นางกมลชนก กลับรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางวิชญาภรณ์ มาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

งานนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- งานการคดี
- งานนิติกรรมสัญญา
- งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
- งานสอบสวน
- งานวินัย
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานกิจกรรมพาณิชย์
- งานตราข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


  ฝ่ายกิจการพิเศษ

     

นางสาวณัจฉรา  ทองจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

นายศราวุฒิ  นาคสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นางธิราวรรณ วรรณรัตน์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

          

  

      

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ