สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 03/11/2014 |
สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช

 

นางจิตภินันท์   ทองเสน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอุทุมพร บุญชุม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอัมพร   พุ่มช่วย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนัทปภา   ชัยสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

    นางวัฒถาพร วรรณศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

  

  

  

นางสาวอนงค์นาฏ  จันทร์อุดม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนพรัตน์  ณรงค์รัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเกษมสุข   แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุธิรา แก้วสองเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางเพ็ญนภา ชุมเปีย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอรสา  จำนงลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

างสาวจุฑารัตน์   นวลสีทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายยุทธิชัย   อ่อนเกตุพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานเลขานุการผู้บริหาร

- งานสารบรรณกลาง

- งานประชุมผู้บริหารและส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

              - งานรัฐพิธี ราชพิธี

             - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

        ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

   

       

นางสาวอุชุมา   ใจห้าว
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพานิชย์ 

นายสมมิตรชัย ไพศาล
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายสุชีพ อินทร์จันทร์
        นิติกรชำนาญการ        

    นางสาวจิราพร  กันไพเราะ
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

 


 

นางกมลชนก กลับรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางวิชญาภรณ์ มาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

งานนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานเกี่ยวกับคดีและความรับผิดทางละเมิด

- งานกิจการพาณิชย์

- งานตราข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ

               - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

             - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


  ฝ่ายกิจการพิเศษ

     

นางสาวณัจฉรา  ทองจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

นายศราวุฒิ  นาคสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

 

นางธิราวรรณ วรรณรัตน์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

นางสาวศรีประภา   ถาพร 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

​​

นางสาวชุติกาญจน์   สงคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

     
 
 
 
 
 
 
 
   

งานฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานศูนย์บริการประชาชนเขตพื้นที่ 1-4

- งานบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง

- งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส'วนจังหวัด

- งานศูนย์วิทยุองค์การบริหารส'วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

               - งานบริหารจัดการการขอใช้อาคารศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

             - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ