สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 03/11/2014 |
สำนักปลัดอบจ.นครศรีธรรมราช

 

 

นางอุทุมพร   บุญชุม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอุทุมพร บุญชุม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภลัคน์ กองแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนัทปภา   ชัยสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

    นางวัฒถาพร วรรณศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

  

  

  

นางสาวอนงค์นาฏ  จันทร์อุดม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนพรัตน์  ณรงค์รัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเกษมสุข   แร่ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุธิรา แก้วสองเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 

นางเพ็ญนภา ชุมเปีย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอรสา  จำนงลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอัมพร   พุ่มช่วย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

              

        นางสาวจุฑามาศ   นวลสีทอง
        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานเลขานุการผู้บริหาร

- งานสารบรรณกลาง

- งานประชุมผู้บริหารและส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

              - งานรัฐพิธี ราชพิธี

        ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

   

       

นายจตุรงค์ กุลพร้อม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 

นายสมมิตรชัย ไพศาล
นิติกรชำนาญการ

นายสุชีพ อินทร์จันทร์
        นิติกรชำนาญการ        

    นางสาวจิราพร  กันไพเราะ
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

 


 

นางกมลชนก กลับรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางวิชญาภรณ์ มาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

งานนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานเกี่ยวกับคดีและความรับผิดทางละเมิด

- งานกิจการพาณิชย์

- งานตราข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ

               - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน


  ฝ่ายกิจการพิเศษ

     

นางสาวณัจฉรา  ทองจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

นายศราวุฒิ  นาคสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

นางธิราวรรณ วรรณรัตน์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

 

  

       
- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ  

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ  

   

งานฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- งานศูนย์บริการประชาชนเขตพื้นที่ 1-4

- งานบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลาง

- งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส'วนจังหวัด

- งานศูนย์วิทยุองค์การบริหารส'วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

               - งานบริหารจัดการการขอใช้อาคารศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ