กองสาธารณสุข วันที่ 15/11/2021 |
กองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข

     - งานวิชาการทางการแพทย์

     - งานวิเคราะห์ทางวิทยาสาสตร์

     - งานบริหารสาธารณสุข

     - งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ

     - งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

     - งานกฎหมายสาธารณสุข

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     - งานส่งเสริมสุขภาพ

     - งานให้บริการด้านสาธารณสุข

     - งานเภสัชกรรม

     - งานพยาธิวิทยา

     - งานรังสีวิทยา

     - งานการแพทย์

     - งานการแพทย์ฉุกเฉิน

     - งานรักษาพยาบาล

     - งานศูนย์บริการสาธารณสุข

     - งานส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

     - งานเวชปฏิบัติครอบครัว

     - งานหลักประกันสุขภาพ

     - งานแพทย์แผนไทย

     - งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย

     - งานกายภาพและอาชีวบำบัด

     - งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย

     - งานทันตสาธารณสุข

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

     - งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ

     - งานสุขาภิบาลชุมชน

     - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

     - งานคุ้มครองผู้บริโภค

     - งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

     - งานบริการรักษาความสะอาด

     - งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย

     - งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

     - งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด

     - งานสัตวแพทย์

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)