กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 17/11/2014 |
กองการเจ้าหน้าที่

 
                               
                           นายสังคม  หอมเกตุ
                           นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
                            ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


         ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     
นางสาวปัตติมา  เพิงใหญ่
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นายสิปพล  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                               

                         

                         นางสาวจิรา   ทองคง

                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


                   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

       
นายสุภาพ  ภักดี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
ว่าที่ ร.อ.โอฬาร  หมั่นถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
        
นายวิชิต  รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางภูศรี สาสนะกระบวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


                             ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

                      

 

                 นายกุศล  ชูคง       
        นิติกรชำนาญการ

  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยฯ  

                     นางสาวโสพิศา  นิตย์สมบูรณ์
                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาาน
  นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา  กล่าวเกลื้ยง   
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
       
       

 

งานธุรการ

 

      

    นายนันทวิทย์   บุงอสตูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ