กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 17/11/2014 |
กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง

     - งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

     - งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

     - งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน

     - งานบรรจุและแต่งตั้ง

     - งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ

     - งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

     - งานการให้พ้นจากราชการ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

     - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน

     - งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

     - งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

     - งานการลาทุกประเภท

     - งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท

     - งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน

     - งานฝึกอบรม

     - งานแผนพัฒนาบุคลากร

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานการรักษาวินัย

     - การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

     - งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับหมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)