กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 17/11/2014 |
กองการเจ้าหน้าที่

 
                               
                           นายสังคม  หอมเกตุ
                           นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
                            ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


         ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     
นางสาวปัตติมา  เพิงใหญ่
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                               

                         

                         นางสาวจิรา   ทองคง

                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานแผนอัตรากําลัง

- งานปรับปรุง จัดตั้ง โครงสร้างส่วนราชการ

- งานสรรหาและบรรจุแต่ง ตั้งข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

- งานทะเบียนประวัติ

- งานระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ

- งานเลขานุการ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช

- งาน อนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู


                   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

  - ว่าง -     

นางสาวอรลักษณ์   หนูทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 


นักทรัพยากรบุคคล
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิชิต  รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     - ว่าง -            
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทวิทย์   บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสิน
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

งานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนขั้นค่าตอบแทน

- งานเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งให้สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

- งานวิทยฐานะ

- งานปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง

- งานให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค'าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นๆ

- งานคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

- งานประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- งานพัฒนาบุคลากร

- งานสิทธิตามระเบียบบริหารงานบุคคล

- งานจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (จ.18)

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- งานทุนการศึกษา

- งานบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- งานรับรองการปฏิบัติงานและรับรองบุคคล

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

                    

 

             นางสาวทิพวรรณ   คงศาลา       
          หัวหน้าฝ่ายวินัยฯ  

        นายกุศล  ชูคง       
นิติกรชำนาญการ
                                            
  นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา  กล่าวเกลื้ยง   
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอานิสา   ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
            

               นางสาวนิสาชล   รักพลับ       
        นิติกรปฏิบัติการ

 
   

งานฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

- งานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการ

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

- งานคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย

- งานมาตรการสร้างขวัญและกําลังใจ

- งานประมวลจริยธรรม

- งานรับรองความประพฤติ

- งานด้านวิชาการ

งานธุรการ

นางสาวสุพรรษา   เดวัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานธุรการสารบรรณของกอง

- งานข้อบัญญัติและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกอง

- งานการเงินและบัญชีของกอง

- งานพัสดุและทรัพย์สินของกอง

- งานจัดวางระบบควบคุมภายใน

- งานสิทธิสวัสดิการของกอง

 

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ