กองการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/11/2014 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

 
 

 นายสุธรรม   อินทร์ทองคำ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

 

         ฝ่ายการท่องเที่ยว

             - ว่าง -  
          นายธัญญลักษณ์  เหมทานนท์            
         นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
          หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว           
     นางสาวเอื้ออารี  ภู่สกุล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
 
       
       

งานฝ่ายการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวางแผนการท่องเที่ยว

- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- งานส่งเสริมการท'องเที่ยว

 

ฝ่ายการกีฬา

   
 นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา
นางกรรณิการ์  ศรีถัทธ์
นักสันทนาการชำนาญการ
นางสาวอุชุมา  ใจห้าว
สันทนาการชำนาญการ
 
   
 นางสาวฤทัยทิพย์  สงวนแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวธิดา   คงน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรทัย   พูนวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 

งานฝ่ายการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานส่งเสริมกีฬา พลานามัย และนันทนาการ

- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและชุมชน

- งานบริหารจัดการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสถานที่ออกกําลังกายอื่น

                             ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

                    
            นางสาวสุภาวดี   แซ่ลิ่ม
         นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
            หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์
นางวราภรณ์  เนตรวงศา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
 
                
        

งานฝ่ายการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวางแผนการประชาสัมพันธ์

- งานผลิตสื่อและเผยแพร่

- งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ