กองการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/11/2014 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

 
                  

                 นายสุธรรม   อินทร์ทองคำ
               นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
               ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

 

                  ฝ่ายการท่องเที่ยว

              
          นายธัญญลักษณ์  เหมทานนท์            
         นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
          หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว           
     นางสาวเอื้ออารี  ภู่สกุล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิมิตร   เภรีฤกษ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
 

     

นางสาวศิริวรรณ   มณีธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     

งานฝ่ายการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวางแผนการท่องเที่ยว

- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- งานส่งเสริมการท'องเที่ยว

 

ฝ่ายการกีฬา

  - ว่าง -  
 นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา
นางกรรณิการ์  ศรีถัทธ์
นักสันทนาการชำนาญการ

นักสันทนาการชำนาญการ
 
   
 นางสาวฤทัยทิพย์  สงวนแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวธิดา   คงน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรทัย   พูนวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

 

งานฝ่ายการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานส่งเสริมกีฬา พลานามัย และนันทนาการ

- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและชุมชน

- งานบริหารจัดการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสถานที่ออกกําลังกายอื่น

                        ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

                                                       
นายจตุรงค์   กุลพร้อม
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการประชาสัมพันธ์
    
                     นางสาวสุภาวดี   แซ่ลิ่ม
                      นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
         นางวราภรณ์  เนตรวงศา
            เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน    
                    
นางสาวนัยนา   ทองสุวรรณ์
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
 

งานฝ่ายการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวางแผนการประชาสัมพันธ์

- งานผลิตสื่อและเผยแพร่

- งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ 

งานธุรการ 

                            

                                                                นางสาวฤทัยทิพย์  สงวนแสง                     นางสาวอรทัย   พูนวงศ์
                                                                         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ