กองการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/11/2014 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

 
 

 นายองอาจ  จตุกาญจน์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ฝ่ายการท่องเที่ยว

          
   นายธัญญลักษณ์  เหมทานนท์            
  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว           
นางสาวเขมิกา  ฝั่งชลจิตต์  
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
นางสาวเอื้ออารี  ภู่สกุล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
     
นายเลิศศักด์  ทองคำ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
     

งานฝ่ายการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวางแผนการท่องเที่ยว

- งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- งานส่งเสริมการท'องเที่ยว

 

ฝ่ายการกีฬา

   
 นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา
 นางสาวธิดา  คงน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรทัย  พูนวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   
 นางสาวฤทัยทิพย์  สงวนแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวอุชุมา  ใจห้าว
สันทนาการชำนาญการ
นางกรรณิการ์  ศรีถัทธ์
นักสันทนาการชำนาญการ 
 

 

งานฝ่ายการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานส่งเสริมกีฬา พลานามัย และนันทนาการ

- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและชุมชน

- งานบริหารจัดการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสถานที่ออกกําลังกายอื่น

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

                    
           นางสาวสุภาวดี   แซ่ลิ่ม
            นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  นางสาวศศิธร  บดินทร
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางวราภรณ์  เนตรวงศา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
                
       นายวิศรุต   ชุปวา
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

งานฝ่ายการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานวางแผนการประชาสัมพันธ์

- งานผลิตสื่อและเผยแพร่

- งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ