กองการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/11/2014 |
กองการท่องเที่ยวและกีฬา

 
 

 นายองอาจ  จตุกาญจน์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ฝ่ายการท่องเที่ยว

          
   นายธัญญลักษณ์  เหมทานนท์            
  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น           
  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว           
นางสาวเขมิกา  ฝั่งชลจิตต์  
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
นางสาวเอื้ออารี  ภู่สกุล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
     
นายเลิศศักด์  ทองคำ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
     

 

ฝ่ายการกีฬา

   
 นางนภาพร  พิทักษ์พิเศษ
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการกีฬา
 นางสาวธิดา  คงน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรทัย  พูนวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   
 นางสาวฤทัยทิพย์  สงวนแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นางสาวอุชุมา  ใจห้าว
สันทนาการชำนาญการ
นางกรรณิการ์  ศรีถัทธ์
นักสันทนาการชำนาญการ 
 

 

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์

                    
           นางสาวสุภาวดี   แซ่ลิ่ม
            นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  นางสาวศศิธร  บดินทร
   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นางวราภรณ์  เนตรวงศา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
                
       นายวิศรุต   ชุปวา
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ