หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 17/11/2014 |
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

งานตรวจสอบภายใน

 

             

 

  นางอุบล   ขุนทอง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายณรงค์    ศรีจำรัส          
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             
นางอัจฉรา   วิจาราณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                       

                นางสาวปุณยาพร   ทองแก้วเกิด

                   นักวิชาการตรวจสอบภายใน

                       

                 นางสาวนันท์ภัส   เต็มสงสัย        
                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 

 
        

 

งานตรวจสอบภายใน  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท
- งานตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
- งานตรวจสอบเงินยืม เงินสะสม
- งานการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ
- งานตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินทุกประเภท
- งานสอบทานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
- งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

- งานการรายผลการตรวจสอบ
- งานตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ 

    

    นางสาวสิริพร   ใจอ่อน
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในหน่วยตรวจสอบ
- งานเสนอและติดตามแฟ้ม
- งานเกี่ยวกับสวัสดิการทุกประเภทของหน่อยตรวจสอบภายใน
- งานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายทุกประเภทของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานการพัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ