หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 17/11/2014 |
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

งานตรวจสอบภายใน

      

                  

      

    นางอุบล   ขุนทอง
                     นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ                        

    นายณรงค์    ศรีจำรัส          
        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                         
     นางอัจฉรา   วิจาราณ์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                 

                     

                                

                       นางสาวปุณยาพร   ทองแก้วเกิด
                     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

               

                    

                  

              นางสาวนันท์นภัส   เต็มสงสัย
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

        

 

งานตรวจสอบภายใน  หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานตรวจสอบการรับเงินทุกประเภท
- งานตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
- งานตรวจสอบเงินยืม เงินสะสม
- งานการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ
- งานตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินทุกประเภท
- งานสอบทานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
- งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

- งานการรายผลการตรวจสอบ
- งานตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     งานธุรการ 

    

    นางสาวสิริพร   ใจอ่อน
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในหน่วยตรวจสอบ
- งานเสนอและติดตามแฟ้ม
- งานเกี่ยวกับสวัสดิการทุกประเภทของหน่อยตรวจสอบภายใน
- งานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายทุกประเภทของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานการพัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ