กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 17/11/2014 |
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายวราวุธ  หมีเฟื่อง
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                             

                                                        

                                                  

นางสาวอารอบ   เพชรศรีเงิน
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

 

นางสาวชไมภรณ์   ชายชาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
 

 

นายไพฑูรย์  อนุสรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางจิตพิสุทธิ์   จันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

 

  

 

  

นางสาวกาญจนา ราโชกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวเกศสุดา   รัตนพงศ์
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางสาวณักษลภัส   คงชู
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางชัชชษา   นวลศรี
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าทีความรับผิดชอบ
- งานธุรการ
- งานประสานงานและสวัสดิการ
- งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 - งานการเงินและพัสดุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา
 

 

                      

 

นางสันติยา   ศรีเจริญ
นักบริหารงานนโยบายและแผนระดับต้น
     หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา      


นายพัศวัส   บุญชู
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ 

 

                        นายวุฒินันท์   หวานนวล
                         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
                           และแผนชำนาญการ 

 

 

 

 

 

 นางสุไวดาห์   รักดี
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวเสาวลักษณ์   เตระไชย
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

   

 

ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
- งานงบประมาณ
- งานกำหนดนโยบายทางการศึกษา
- งานแผนพัฒนาการศึกษา
- งานติดตามผล ประเมินผล  และรายงาน
- งานวิเคราะห์ / จัดสรรงบประมาณ
- งานเตรียมการถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

       

 

   จ.อ.สุวพจน์   สังข์ทองจีน
     หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา    

นางบุญธิดา  รัตนมาศ
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
     นางสาววณิชชญา  ทองพนัง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
     

 

 

 

 

นางสาววิภาวรรณ  อินทรโม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุพรรัตน์  บุญเกิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวยุพวรรณ์   แก้วกาญจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

                                                                                                         - ว่าง -

                                              นางสาวธมนพรรณ   จันธิปะ                  นางสาวสุปณีต์   หนูเนตร
                                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมสวัสดิการ
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
- งานส่งเสริมกีฬาและพลานามัย
- งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
- งานลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
- งานการศึกษานอกโรงเรียน/ห้องสมุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

                  

                                                                                                     

                                                  นายพงษ์สวัสดิ์ ดาราฤกษ์                    นางสาวพัชรีย์   ทองศรีเกตุ                     นางสาวจริยา   เทพรักษ์
                                                   นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น               นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ             นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
                                        หัวหน้าฝ่ายฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

                                                     

                                                    นางสุวรรเพ็ญ   หนูคง
                                                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทำนุบำรุงศาสนา
- งานส่งเสริม / อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมดนตรีไทย
- งานรัฐพิธี
- งานราชพิธี
- งานศาสนพิธี
- งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยศึกษานิเทศก์

 

 

นายสำเริง   จันชุม
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     หัวหน้าฝ่ายหน่วยนิเทศก์ 


นางฐาปนัท  จันทอง
             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            

 

นางขนิษฐา   หนูพันธ์
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

นายภูมิทัศน์   ลักษณะปิยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


           หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         
   - งานนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
            - งานฝึกอบรมครู
            - งานศึกษาวิจัยทางการศึกษา
            - งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
            - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
            - งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
            - งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
            - งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
            - งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษ
            - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ