กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 17/11/2014 |
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานบริหารการศึกษา

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     - งานการศาสนา

     - งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     - งานพิพิธภัณฑ์

     - งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย

     - งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา

     - งานโรงเรียน

     - งานกิจการนักเรียน

     - งานการศึกษาปฐมวัย

     - งานขยายโอกาสทางการศึกษา

     - งานห้องสมุด

     - งานเครือข่ายทางการศึกษา

     - งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยนิเทศการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานศึกษานิเทศก์

     - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

     - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 76 Today
» 262 Yesterday
» 660 Week
» 660 Month
» 660 Year
» 660 Total
Record: 322 (22.10.2021)
(IT CENTER)