กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 17/11/2014 |
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายวราวุธ  หมีเฟื่อง
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                             

                                                        

                                                  

นางสาวอารอบ   เพชรศรีเงิน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวชไมภรณ์   ชายชาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

 

นายไพฑูรย์  อนุสรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางจิตพิสุทธิ์   จันทพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

  

 

  

นางสาวกาญจนา ราโชกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวเกศสุดา   รัตนพงศ์
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางสาวณักษ์ลภัส   คงชู
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางชัชชษา   นวลศรี
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าทีความรับผิดชอบ
            - งานสารบรรณ
            - งานการเจ้าหน้าที่
            - งานการเงินและบัญชี
            - งานพัสดุและทรัพย์สิน
            - งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
            - งานรัษาความปลอดภัย
            - งานยานพาหนะ
            - งานการจัดระบบบริหารภายในกองการศึกษาฯ
            - งานประชาสัมพันธ์
            - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา
 

 

                      

 

นางสันติยา   ศรีเจริญ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
     หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา      


นายพัศวัส   บุญชู
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ 

 

                        นายวุฒินันท์   หวานนวล
                        นักวิเคราะห์นโยบาย
                           และแผนชำนาญการ 

 

 

- ว่าง - 

- ว่าง - 

 

 


  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

   

 

ฝ่ายนโยบายและแผนการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานข้อมูลสารสนเทศ
          - งานนโยบายและแผน
          - งานงบประมาณ
          - งานติดตามประเมิณและรายงานผล
          - งานเลขานุการคณะกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          - งานถ่ายโอนสถานศึกษา
          - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

         

จ.อ.สุวพจน์   สังข์ทองจีน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   

นางบุญธิดา  รัตนมาศ
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    
     นางสาววณิชชญา  ทองพนัง
     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     
    นางสาวสุปณีต์   หนูเนตร      
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
 

 

- ว่าง - 

 

 

นางสาววิภาวรรณ  อินทรโม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวยุพวรรณ์   แก้วกาญจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  นางสาวสุจิตตรา   วังบุญคง
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                                   

                                                             

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

          - งานส่งเสริม

          - งานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

          - งานส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

          - งานส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          - งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          - งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          - งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - งานวางแผนอัตรากำลังครู บุคลากรทางการศึกษาและเกี่ยวกับวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - งานการจัดตั้ง การยุบและรวมสถานศึกษา

          - งานส่งเสริมเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

                  

                                                                                                     

                                                  นายพงษ์สวัสดิ์ ดาราฤกษ์                       นางพัชรีย์   ทองศรีเกตุ                       นางสาวจริยา   เทพรักษ์
                                                       นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น               นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ             นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
                                        หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

                                                                            

                                                    นางสุวรรเพ็ญ   หนูคง                        นางเอกธิดา   เฉลิมวรรณ                              นางสาวรัชนี   เลขา
                                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน               เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                      ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธนรรม

 

 

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรม 
- งานบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- งานศาสนพิธี
- งานจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยศึกษานิเทศก์

 

 

นายสำเริง   จันชุม
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
     หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 


นางฐาปนัท  จันทอง
             เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            

 

นางขนิษฐา   หนูพันธ์
    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

นายภูมิทัศน์   ลักษณะปิยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


           หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         
   - งานวิชาการ ประกอบด้วย

               - งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) และกระบวนการเรียนรู้

               งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัฒกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

               - งานวัดและประเมิณผลการศึกษา

               - งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

               - งานส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

               - งานติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

          - งานนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย

               - งานติดตามตรวจสอบและประเมิณผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

               - งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
     

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ