กองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 17/11/2014 |
กองพัสดุและทรัพย์สิน

 

นางสุจิน กาพย์เกิด
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


ฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ

   

นางสุรัตนา เกื้อวงษ์ 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ

นางณิชกานต์ กุลวรินทร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

   

     

นางสาววรินทร  กาฬรัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

     

ฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
    - งานแผนการใช้จ่ายเงิน
    - งานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    - งานเก็บรักษาพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ
    - งานการจัดทำแผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์
    - งานจัดทำร่างงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    - งานกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่าย
    - งานการตรวจทานการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
    - งานการรายงานข้อมูลแสดงการเบิกจ่ายเงินทุกงวด 4 เดือน
    - งานแผนการจัดระบบการควบคุมภายในและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
    - งานรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบ จส 02 ให้กรมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
    - งานวิชาการด้านการพัสดุ
    - งานโอนเงินแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
    - การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    - งานกำหนดตัวชี้วัด

ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

        

นางสมจิตร   วงศ์วัฒนะ
หัวหน้าฝ่าย จัดหาพัสดุฯ                 

นางสาวพันธุ์ทิพย์  ขุนภักดี
          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                             

นางวีรวัลย์  รอดเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                          
นางสาวแพรวพิไล พิมพ์เกตุ
      เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐยา  ถึงพร้อม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวฐิตาภรณ์   ประมัยพิมพ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุนิสา  แก้วมณี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวธญชนก โชติ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวธนภัทร  ชูเชิด
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุดาวรรณ  เชียรวิชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุณิสา รอดสันติกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางรัตติยา  คุ้มภัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
-ว่าง-
-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวจรวยพร เพ็ชรชำลิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิษณุ   ศรีอุทัย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 นายพรภพ   ส้องสง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

                                    

                            นางสาวศุภลักษณ์   ชูกรณ์
                             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

                         

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สินฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   - งานจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ของกองพัสดุและทรัพย์สิน
    - งานจัดซื้อ จัดจ้าง ของทุกส่วนราชการ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
    - งานซ่อมแซมบำรุง รักษาพัสดุ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
    - งานบริหารสัญญา
    - งานตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ
    - งานการจำหน่ายแบบแปลน
    - งานนำส่งเงินประจำวัน
    - งานการรายงานใช้ใบเสร็จรับเงิน
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน

 

-ว่าง-

นางทิพวรรณ ขนาบแก้ว
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายควบคุมพัสดุฯ

นางเฉลิมขวัญ   สีวะสา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุรีรัตน์   จงไกรจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

          

         นางสาวปริณุต สุจารีย์

      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
   - งานการจัดทำทะเบียนพัสดุกลาง
    - งานจัดทำทะเบียนพัสดุของแต่ละกอง รวม ๙ กอง ๑ หน่วยงาน
    - งานรายงานข้อมูลด้ารทรัพย์สิน
    - งานจัดทำงบทรัพย์สินประจำงวด (๔ เดือน/ครั้ง), ประจำปี
    - งานเก็บรัษาพัสดุที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด
    - งานการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
    - งานลงทะเบียนและกำหนดเลขรหัสพัสดุ
    - งานการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
    - งานลงทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุในความรับผิดชอบ
    - งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุต่าง ๆ 
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

 

นางพรธนา เสนาทิพย์
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุนางปราณี  ถนิมลักษณ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางเรณู บุญยก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวเบญจวรรณ นครพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
   - งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
    - งานการจำหน่ายพัสดุ
    - งานการโอน, ให้ยืม, ขอใช้พัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - งานติดตามตรวจสอบการใช้พัสดุประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    - งานการรับ-จ่ายพัสดุให้ส่วนราชการอื่น ๆ 
    - งานการรายงานข้อมูลการจำหน่ายพัสดุ
    - งานการจัดทำแผนการตรวจสอบพัสดุ
    - งานติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์
    - งานการรายงานพัสดุที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ดำเนินการจำหน่ายต่อธนารักษ์พื้นที่ฯ 
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

- ว่าง -


เจ้าพนักงานธุรการ

นางจิรา มณีสงฆ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานรับ-ส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ
    - งานรวบรวมระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ
    - งานนำเสนอแฟ้มผู้มีอำนาจลงนาม
    - งานเกี่ยวกับเงินเดือน , สวัสดิการของข้าราชการภายในกองพัสดุฯ
    - งานจัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
    - งานจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
    - งานบริหารทั่วไปที่ไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายอื่น ๆ
    - งานจัดทำทะเบียนคุม เลขที่สัญญาจ้าง / สัญญาซื้อขาย
    - งานจัดทำทะเบียนเอกสารสอบราคา / ประกวดราคา
    - งานจัดทำทะเบียนวันลา / บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
    - งานจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินและวางฎีกาเบิกเงิน
    - งานแจ้งเวียนระเบียบ,หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้ข้าราชการทราบ
    - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075-356252 ต่อ 319,323

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด               081-7023626

ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา                      089-8739994

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                         092-3249591

ผู้อำนวยการกองคลัง                                                062-9614359

ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 081-9612534

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                             081-3709927

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         089-8740006

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      082-3539156

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                                     089-8740009

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   084-0628326

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                     086-2702477

 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ