กองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 17/11/2014 |
กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง

     - งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี

     - งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุม หนังสือรับรองผลงาน

     - งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     - งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ

     - งานประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 1 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ

     - งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์

     - งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ และ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

     - งานจัดทำงบทรัพย์สิน

     - งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม

     - งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ

     - งานอนุญาตและจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     - งานการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท

     - งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 2 มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

     - งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)