กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17/11/2014 |
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายประหยัด เสนา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายสิ่งแวดล้อม


                   

 

                      นายประหยัด  เสนา
                      นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
                       หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสงคราม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางสาวสุจิรา ลัดดาอาชชวะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ   

  

                   

-ว่าง-

 

 

  

                 นายประสิทธิ์   ศรีสมทรง
                 นายช่างโยธาอาวุโส

-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 นายสุธี   มีเสน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 

                 

-ว่าง-

 

 

  

              นายชัยศึก อักษรรัตน์
              นายช่างโยธาชำนาญงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  นางสาวชุติมา   ไชยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                      

                                                

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้
- งานวางแผนและประสานงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมมลพิษ งานบำบัดน้ำเสียรวม งานกำจัดขยะรวม งานควบคุมมลพิษรวม
- งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม คุณภาพดิน น้ำ อากาศ
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ฝ่ายพัฒนาผังเมือง


 

 

  

- ว่าง - 

     นายธนัญชัย  อักษรวงค์ 
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
    หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผังเมือง 

 

นายณรงค์   บุญชู
นายช่างโยธาอาวุโส 


นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 

                          

ฝ่ายพัฒนาผังเมือง หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานผังเมืองรวมจังหวัดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
- งานวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม
- ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- งานวางแผนพัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
- งานขออนุญาตและควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


            ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย


 

 

 

นายชรินทร์  สันติกูล
       นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  

   หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
          และสาธารณภัย                                  

 

นายจิรพงศ์   จันทรัตน์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

 

นายอุดมศักดิ์   นัสฐาน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
   บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

 

      

 

 

- ว่าง -

 

  นายชัยนุวัฒน์   อุบลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
   บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 


นายช่างโยธาอาวุโส

นายอนันต์ ส่งทวน
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

 

 

 

นายสุอิบ   ชลเกษม
นายช่างโยธาอาวุโส

นายภูษิต   ใจห้าว
นายช่างโยธาอาวุโส

นางปาณิศา   ใจห้าว
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

                                                                                                           

                                  นายเอกพล   คำพุทธ                                           นางสาวรวิวรรณ   บัวหลวง                          นางสาวรวินันท์   จันทร์แก้ว
                                 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายสาธารณูปโภคและสาธารณภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานด้านสาธารณูปโภคในด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
- งานระบบประปา ระบบน้ำผิวดิน ระบบน้ำใต้ดิน
- งานจัดทำแผน และการจัดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะบ่อบาดาล
- งานจัดหาแหล่งน้ำดิบ งานขุดเจาะบ่อบาดาล งานพัฒนาบ่อบาดาล
- งานสำรวจโครงการ/ประมาณการ งานขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ำ งานระบบชลประทานขนาดเล็ก
- งานป้องกันและบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- งานจัดทำแผนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


งานธุรการ


นางสาวจิราภรณ์   ไชโย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   นางพัชร์นันทน์  ศรีระวี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธนพรรณ   นันทกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
   

 

 

นางกมลจิต โชติกะ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 

งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานเกี่ยวกับการรับหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหนังสือรวบรวมข้อมูล
- งานเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทาน
- งานดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์
- งานดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- งานสวัสดิภาพของข้าราชการ/ลูกจ้างภายในกอง
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดทำงบประมาณภายในกอง
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ