กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17/11/2014 |
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

     - การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อากาศ และเสียง

     - การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     - งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

     - งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม

     - งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ

     - งานเฝ้าระวัง บำบัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย และสารอันตรายต่างๆ

     - การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

     - งานแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษทั้งทางสารเคมี น้ำ อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน

     - งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

     - งานฟื้นฟู หรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่

     - งานติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

     - งานแผนบริหารจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

     - งานศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์

     - งานส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึง คุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์

     - งานตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล การเจาะ การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ สนับสนุนการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล

     - งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการแก้ไขและบรรเทาปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วม

     - งานควบคุม กำกับดูแล ปูองกันการบุกรุกทำลายป่า

     - งานดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)