กองช่าง วันที่ 17/11/2014 |
กองช่าง

นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก
นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 
 
  

 นายเจนศิลป   รัตนะ
นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 นายสิทธิโชค   ชัยพราหมณ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายกนกชัย   ขับกล่อมส่ง
สถาปนิกชำนาญการ
นายญาณวุฒิ   นุสุข
สถาปนิกปฏิบัติการ

 

 
นายจารุ  เลกากาญจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประมวล นามสุข
นายช่างโยธาอาวุโส
นายโอภาส   เลี้ยงสกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวกุลสัมพันธ์   พรหมทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
       
 นายอภิชาติ  ธนะบรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสรรเพชร   มีบางไทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสำรวจตามภารกิจ
- งานออกแบบสายทาง/อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
- งานประมาณราคา/ควบคุมงานก่อสร้าง
- งานแผนการสำรวจประจำปีงบประมาณ
- งานจัดทำข้อมูลในด้านสำรวจและออกแบบ
- งานสำรวจออกแบบในทางด้านภูมิสถาปัตย์

- งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการสำรวจ/ออกแบบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

  
  

นายเสริมชัย   ทองคง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

นายสมชาย  ชายโอฬาร
วิศรกรโยธาชำนาญการ


นายจตุรงค์  ยอดผกา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

นายอดิเรก  บุญพริก
นายช่างโยธาอาวุโส
  
 
  

นายศิริชัย  อ่วมคง
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพร  แท่นรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

    

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
- งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี
- งานการตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
- งานควบคุมซ่อมแซมและบำรุงทาง
- งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการใช้เครื่องจักรกล
- งานดูแลบำรุงรักษาทางตามภารกิจถ่ายโอน
- งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายเครื่องจักรกล  

  

นางมัลลิกา  ศรีวิริยะ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นายอภิเดช  จันทพันธ์
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

นายจงรัก นิ่มแก้ว
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

นางเจริญศรี   สุทธิพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

 นายจำลอง   ผลกล่ำ
ช่างเครื่องกลอาวุโส

นายกฤติน  ศรีอักษร
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายอาวุธ   เลิศวิบูลย์ลักษณ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

 นายประเจียม   กูลระวัง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

   

  

นายประยูร   อ่อนจันทร์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

     

ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- งานรวบรวมประวัติ-ติดตามเครื่องจักรกล
- งานแผนงาน และควบคุมการบำรุงรักษา
- งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา
- งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- งานแผนการจัดหา การใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาอะไหล่ การซ่อม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย


ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

  

นายสุมล   ภาติกะโชดก
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสางวิไลวรรณ   จตุทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนพล  กรุณกิจ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสาโรจน์ ทรงอาวุธ
นายช่างโยธาอาวุโส

  

 

 

 

 นายณรงค์ บุญชู
นายช่างโยธาอาวุโส

 นายสุธรรม   เจ๊ะดะหยอ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 

 

 

ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้
- งานดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานควบคุม ดูแลการใช้ และบำรุงรักษาครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
- งานดูแล และบำรุงรักษาภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
- งานดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกี่ยวกับจัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น   

  

นายทนง  ชูสิงห์
  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 

นายณัฐพล พิทักษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายจรรยา  นวลนิ่ม
นายช่างโยธาอาวุโส

นายณัฐพงศ์  นุ่นแก้ว
นายช่างโยธาอาวุโส


 

  

 

 

นายสุเทพ  ภู่ร้อย
นายช่างโยธาอาวุโส

นายสมพร ประเสริฐศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 


งานธุรการ

 

นางสาวอังคณา   การะกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการธุรการชำนาญงาน

นางสาวมัลทนาพร  พรหมประสิทธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสุพจน์  ขาวผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวชนิษฐา  มัชณิมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา   ยอดสุขา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ฝ่ายธุรการ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
- งานเกี่ยวกับการรับหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหนังสือ รวบรวมข้อมูล
- งานเกี่ยวกับการร่าง-โต้ตอบหนังสือ บันทึก คัดสำเนา พิมพ์ตรวจทาน
- งานดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุภัณฑ์
- งานดูแลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการของข้าราชการฯ/ลูกจ้าง ภายในกอง
- งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานจัดทำงบประมาณภายในกอง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

     

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ