กองช่าง วันที่ 17/11/2014 |
กองช่าง

 

ฝ่ายผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสาธารณูปโภค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานเกี่ยวกับการประปา

     - งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

     - งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเครื่องจักรกล มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

     - งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

     - งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

     - งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล

     - งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานสำรวจ

     - งานออกแบบและเขียนแบบ

     - งานประมาณราคา

     - งานจัดทำราคากลาง

     - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

     - งานปรับปรุงภูมิทัศน์

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานตรวจสอบการก่อสร้าง

     - งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี

     - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทางหลวงชนบท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานจัดทำข้อมูลด้านทางวิศวกรรมต่างๆ

     - งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ

     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     - งานธุรการ

     - งานจัดการทั่วไป

     - งานเลขานุการ

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 12926 Year
» 12926 Total
Record: 920 (07.03.2023)
(IT CENTER)