ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/03/2019 |
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชน เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ปีงบประมาณ 2562

 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชน เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ปีงบประมาณ 2562

           อบจ.นครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชน เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ปีงบประมาณ 2562 ///
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนเข้าร่วม ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
          สำหรับการอบรมดังกล่าว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน ตัวแทนอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับอำเภอ ตัวแทนสตรีระดับอำเภอ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ในการตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบและเร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดแสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนควรได้รู้เพื่อสร้างความโปร่งใสของภาครัฐให้เป็น รัฐโปร่งใส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 150 คน โดยมีนายเนติรัช พนัสอัมพร นิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ