ข่าวกิจกรรม วันที่ 02/03/2019 |
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรผลิตสามล้อโยกสำหรับคนพิการ มีการอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง ให้ความรู้เบื้องต้น ขั้นตอน วิธีการใช้งานเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ระบบกลไกการขับเคลื่อนของรถสามล้อโยก การเชื่อมอะไหล่ การต่อประกอบ และการตรวจสอบคุณภาพ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนพิการได้มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และเพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ