ข่าวกิจกรรม วันที่ 24/10/2018 |
พิธีมอบรางวัลการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีมอบรางวัลการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบและกาชาด จ.นครศรีธรรมราช ปี 2561
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 23.00 น.นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบรางวัลการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.นครศรีธรรมราช และประชาชนเข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
          หนังตะลุง เป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้เป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่งมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดกิจกรรมการประชันหนังตะลุง ซึ่งดำเนินการควบคู่กันมากับการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2549 ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อมอบแก่คณะศิลปินที่ชนะเลิศ สำหรับการประชันหนังตะลุงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านและเป็นการสืบทอด ส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหนังตะลุงสมัครเข้าร่วมประชัน จำนวน 29 คณะ โดยได้ทำการคัดเลือกในรอบแรกให้เหลือ 9 คณะ นำมาประชันกัน 3 คืนๆละ 3 คณะ ตั้งแต่วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังต่อไปนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หนังเลิศฟ้า ตะลุงสากล จังหวัดพัทลุง 2.รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ หนังสมเจตน์ ตะลุงทักษิณ จังหวัดพัทลุง 3.รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ หนังสุภาพขุมยวง ศ.กั้นทองหล่อ จังหวัดสงขลา
         หลังจากนั้นนายชำนาญ เอียดแก้ว ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นผู้มอบรางวัลการประกวดแข่งขันหนังมโนห์ราเยาวชนและการประกวดแข่งขันหนังตะลุงเยาวชน ในโครงการประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับผลการแข่งขันมโนห์ราเยาวชน ประกอบด้วย 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒธรรมนครศรีธรรมราช 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศรีธรรมาและรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล ส่วนผลการแข่งขันหนังตะลุงเยาวชน ประกอบด้วย 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะหนังตะลุงสิงหา หลานเคล้าน้อย 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะหนังตะลุงคุณกร นครศรี 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะหนังตะลุงธนวัฒน์ ไทรแก้ว 4.รางวัลชมเชย 1 ได้แก่ คณะหนังตะลุงไบร์ท ศ.จำเนียร 5.รางวัลชมเชย 2 ได้แก่ คณะหนังตะลุงบูมน้อย ตะลุงสากล

*********************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.
 

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ