ข่าวกิจกรรม วันที่ 10/07/2018 |
อบจ.นครศรีธรรมราชแถลงข่าวเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีธรรมราชแถลงข่าวเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

         วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.ที่อาคารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ พร้อมด้วยนายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิทวัส จูห้อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องการร้องทุกข์และนายประหยัด เสนา รักษาการผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมการแถลงข่าวเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมในพิธี
         ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดให้มีองค์กรปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนออกเป็น 2 ระดับ คือ1.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด มีองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแต่ละองค์กรมีหน้าที่จัดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย จัดให้มีฝ่ายปฎิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) 2.ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) รับผิดชอบโดยท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการทำงานในลักษณะของหน่วยบูรณาการการทำงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
          การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยมีนายชำนาญ เอียดแก้ว ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบจ.นครศรีธรรมราชและมีทีมในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชนโดยใช้ศูนย์บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งการทำงานเป็น 4 ฝ่าย 1.ฝ่ายอำนวยการ 2.ฝ่ายรับเรื่อง 3.ฝ่ายติดตามและประสานงาน 4.ฝ่ายปฎิบัติการในพื้นที่ 


*****************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ