ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/07/2018 |
อบจ.นครศรีฯ ส่งเสริมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

อบจ.นครศรีฯ ส่งเสริมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 

              วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ เต็มควมสามารถ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียน เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อพัฒนากิจกรรมจรวดขวดน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ก้าวหน้าและทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ
             โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ