ข่าวกิจกรรม วันที่ 14/06/2018 |
อบจ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัยเครือข่าย อบจ.นครศรีฯ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีฯ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัยเครือข่าย อบจ.นครศรีฯ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

         วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัยเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
         ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมาตรา 18 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหัดเป็นรองผู้อำนวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัยเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาสาสมัครเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติและสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการเฝ้าระวัง การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การแจ้งเตือน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในระดับชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับภูมิภาค สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ลดอัตราการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

**************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ