ข่าวกิจกรรม วันที่ 09/05/2018 |
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 โรงเรียน)

นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 โรงเรียน)

      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 (ห้องเล็ก) นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช (15 โรงเรียน) โดยมีนายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นศ. ,นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน อบจ.นศ. , ดร.สำเริง จันทร์ชุม ศึกษานิเทศก์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , นางสาวเสาวลักษณ์ กุณฑล รก.หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ อบจ.นศ. พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้แทนจากสถานศึกษาจำนวน 15 โรง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.นศ. ชั้น 5 (ห้องเล็ก) 


*****************
ภาพ/ข่าว : ธนัญกรณ์,อรอุมา,ศุทธินี

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ