ข่าวกิจกรรม วันที่ 13/02/2018 |
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก

 

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจุติ ชมชื่น ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานและเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆในชุมชนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน และพัฒนาความรู้ ทักษะที่จำเป็นและเร่งด่วนของอาสาสมัครฯในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่

            ทั้งนี้นายมนูญ ศิริธรรม ได้กล่าวว่า อาสาสมัครประจำหมู่บ้านจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


*********************************************
ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ